Tag: quyền được tôn trọng về nhân phẩm

Quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân phẩm và bất khả xâm phạm về thân thể trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân phẩm và bất khả...

Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Hiến pháp năm 2013...