Tag: Quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế

Quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế

Quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế

Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng...