Tag: quyền người khuyết tật

 Quyền người khuyết tật trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền người khuyết tật trong Hiến pháp Việt Nam

Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số cả nước, trong đó...