Tag: quyền sở hữu

Quyền sở hữu trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền sở hữu trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền sở hữu là một trong những quyền quan trọng, được ghi nhận tại Điều  32 Hiến...