Tag: quyền sống

Quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân phẩm và bất khả xâm phạm về thân thể trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân phẩm và bất khả...

Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Hiến pháp năm 2013...

Quyền sống được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền sống được quy định như thế nào trong pháp luật quốc...

Quyền sống (the right to life) được quy trong Điều 3 UDHR và Điều 6 ICCPR. Đây được...