Tag: quyền sống

Quyền sống được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền sống được quy định như thế nào trong pháp luật quốc...

Quyền sống (the right to life) được quy trong Điều 3 UDHR và Điều 6 ICCPR. Đây được...