Tag: quyền tiếp cận giáo dục

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15-60 tuổi biết chữ lên tới 93,7%

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15-60 tuổi biết chữ lên...

Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục là mục tiêu cơ bản trong chính sách phát triển của...