Tag: Quyền tự do ngôn luận

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin trong...

Hiến pháp năm 2013 (Điều 25) quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do...