Tag: tập huấn kỹ năng vận động bầu cử

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người người dân tộc thiểu số

Tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người người dân tộc...

Trong hai ngày (28 và 29/4), tại Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp...