Tag: Thành phố Hà Nội

Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 96.900 người lao động

Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 96.900 người...

Trong tháng 5/2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 22.700 người lao động;...