Tag: Thế hệ nhân quyền

Thế nào là các thế hệ nhân quyền?

Thế nào là các thế hệ nhân quyền?

Năm 1977, Karel Vasak đưa ra ý tưởng về ba “thế hệ nhân quyền” (generations of human...