Tag: thời gian nội trợ

Giảm thời gian nội trợ của phụ nữ - mục tiêu đáng chú ý trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Giảm thời gian nội trợ của phụ nữ - mục tiêu đáng chú ý...

Giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được...