Tag: Thường vụ Quốc hội

Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động

Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về số giờ làm thêm...

Theo Nghị quyết mới ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trường hợp người sử...