Tag: tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

Tiêu chí xác định xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 -...

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 33/2020/ QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng...