Tag: tính nhạy cảm giới

Đảm bảo tính nhạy cảm giới trong ứng phó biến đổi khí hậu

Đảm bảo tính nhạy cảm giới trong ứng phó biến đổi khí hậu

Lần đầu tiên Việt Nam lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và bao trùm xã hội vào Bản...