Tag: tổ chức tôn giáo

Các tổ chức tôn giáo tham gia rất tốt vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

Các tổ chức tôn giáo tham gia rất tốt vào công tác phòng,...

Hoạt động của các tổ chức tôn giáo tạo sự ủng hộ, đồng thuận của đồng bào tôn giáo...