Tag: tội diệt chủng

 Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng

Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng

Được thông qua và để ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn hay gia nhập theo Nghị quyết...