Tag: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Xuất cấp hơn 32.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ cho học sinh

Xuất cấp hơn 32.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ cho học sinh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa giao 18 cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất...