Tag: trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Bình Dương: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp,chăm sóc thường xuyên

Bình Dương: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ...

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chính là tạo nguồn nhân lực chất lượng...