Tag: Trung tâm Trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số

Trợ giúp pháp lý cho 17.694 người dân tộc thiểu số

Trợ giúp pháp lý cho 17.694 người dân tộc thiểu số

100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện đã thành lập Trung tâm Trợ giúp...