Tag: Trường Đại học Luật Hà Nội

Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Bảo đảm quyền con người trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Dịch COVID-19 trực tiếp và gián tiếp đều ảnh hưởng đến việc bảo đảm quyền con người,...