Tag: trường phổ thông dân tộc nội trú

Học sinh dân tộc thiểu số ít người được tuyển thẳng vào trường phổ thông dân tộc nội trú

Học sinh dân tộc thiểu số ít người được tuyển thẳng vào...

Đây là chính sách được quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức...