Tag: Tự do đi lại và cư trú

Quyền tự do đi lại, cư trú trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền tự do đi lại, cư trú trong Hiến pháp Việt Nam

Tự do đi lại và cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận...