Tag: tự do lập hội

Quyền tự do hội họp, lập hội trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền tự do hội họp, lập hội trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền lập hội đã được thể hiện trong Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam năm 1946, Sắc...

Quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình được quy định như...

Trong pháp luật quốc tế, quyền này đầu tiên được ghi nhận trong Điều 20 UDHR. Ngoài...