Tag: tự do tín ngưỡng

Thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo với 95% dân số có đời sống tín ngưỡng,...

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến pháp Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, với sự hiện diện của nhiều tôn giáo lớn trên...

Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo được quy định...

Trong Luật nhân quyền quốc tế, quyền này được ghi nhận trong Điều 18 UDHR. Theo...