Tag: Tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân

Tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân: Nam sẽ là 57 tuổi vào năm 2028; nữ 55 tuổi vào năm 2035

Tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân: Nam sẽ là 57 tuổi vào...

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP...