Tag: Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội trong ASEAN

Khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội trong ASEAN

Khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy...

Ngày 25/3/2021 tại Hà Nội, Hội nghị khởi động Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội...