Tag: Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền

Nhân quyền luôn thuộc về nhân dân và vì nhân dân

Nhân quyền luôn thuộc về nhân dân và vì nhân dân

Cùng với sự phát triển của nhận thức về con người trong xã hội, ngày nay nhân quyền...