Tag: Tỷ lệ nghèo đa chiều

Tỷ lệ nghèo đa chiều chung của Việt Nam có xu hướng giảm

Tỷ lệ nghèo đa chiều chung của Việt Nam có xu hướng giảm

Giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ hộ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản có xu hướng giảm...