Tag: ứng cử

Quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước và xã...

Quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của người dân được...