Tag: UPR

Tiến trình thực hiện UPR như thế nào?

Tiến trình thực hiện UPR như thế nào?

Để thực hiện UPR, một Nhóm công tác (Working Group) do HRC thành lập sẽ tiến hành...