Tag: UPR

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR)

13 nguyên tắc chính của Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát...

UPR là một cơ chế của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) định kỳ kiểm tra...

Tiến trình thực hiện UPR như thế nào?

Tiến trình thực hiện UPR như thế nào?

Để thực hiện UPR, một Nhóm công tác (Working Group) do HRC thành lập sẽ tiến hành...