Tag: Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV

Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký xác thực Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV...