Tag: vấn đề tôn giáo

Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân

Việt Nam tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người...

Lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là một trong những âm mưu...