Tag: Văn kiện Đại hội lần thứ XIII

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng lấy quyền con người làm trung tâm

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng lấy quyền con người...

TS Chu Thị Thúy Hằng, Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)...