Tag: Viện Hoà bình Hoa Kỳ

PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN HOÀ BÌNH HOA KỲ GEORGE MOOSE: Sau hơn 50 năm, người Việt Nam vẫn chịu hậu quả của chiến tranh

PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN HOÀ BÌNH HOA KỲ GEORGE MOOSE: Sau hơn...

Đây là nội dung quan trọng được Đại sứ George Moose, Phó Chủ tịch Viện Hoà bình...