Tag: Viện nghiên cứu phát triển cộng đồng ACDC

Người khuyết tật bị ảnh hưởng lớn về sức khỏe, thu nhập vì COVID-19

Người khuyết tật bị ảnh hưởng lớn về sức khỏe, thu nhập...

Nhằm tìm hiểu những thách thức, khó khăn mà người khuyết tật và gia đình họ phải...