Tag: VietHarvest

Thực hiện mô hình giảm lãng phí thực phẩm và giảm nạn đói của Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam

Thực hiện mô hình giảm lãng phí thực phẩm và giảm nạn đói...

Nhằm xây dựng mạng lưới cộng đồng các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức và doanh...