Tag: Vùng trung du

Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ: Hướng tới tầm nhìn phát triển bền vững

Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ: Hướng tới tầm nhìn phát...

Kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ dù đã được cải thiện, song đây...