Tag: y tế lao động

Lỗ hổng về y tế lao động trong các khu công nghiệp

Lỗ hổng về y tế lao động trong các khu công nghiệp

Cả nước có gần 400 khu công nghiệp tại 61 tỉnh thành phố, với khoảng 7 triệu lao...