Tag: Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam ra mắt Đội Công binh đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình

Việt Nam ra mắt Đội Công binh đầu tiên tham gia gìn giữ...

Đội Công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân...