Tag: mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Dành tối thiểu 75.000 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

Dành tối thiểu 75.000 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo giai...

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 được thực hiện trên...